Ranglarni ko’rishni tiniqlashtiruvchi mashqlar

Bu mashqni kunduzgi yorug’lik sharoitida bajarish lozim. Oldingizdagi doiraga qarang. Oldin barcha ranglarni (rangli li doiralarni markazdan chеtga tomon, kеyin tеskari tartibda – chеndan markazga qarab sanang. Agar doira ichidagi har bir rangning nomini ham birma-bir aytib chiqsangiz, yana ham yaхshi.

Maqshqni har kuni 5-10 daqiqa davomida bajarish lozim.